رده سنی نام تیم ها روز مسابقه  ساعت مسابقه تاریخ مسابقه محل مسابقه
10-11-12 سال یاران – آیندگان چهار شنبه 16:30 95/06/24 ورزشگاه آب منطقه 
13 سال نوژن –یاران   پنج شنبه 15 95/06/25 ورزشگاه آزادی خوراسگان
14 سال یاوران –یاران   چهارشنبه 16:30 95/06/24 ورزشگاه آزادی خوراسگان

تسلیت

جناب آقای علی اکبردهقان درغم ازدست دادن مادرگرامیتان شریک وهمدردهستیم.🖤 روحشان شاد ...

چهارمین پیروزی یاران در لیگ برتر استان

⭕️⭕️چهارمین پیروزی یاران درلیگ برتر استان ۱۴سال یاران ۴-شهریار خمینی شهر ...

اطلاعیه مهم

باتوجه به کوتاهترشدن ساعات روشنایی روزها برنامه تمرینات نیمهای یاران ازروز ...

سه امتیاز برای یاران در کاشان

⚽️سومین پیروزی ‌پی درپی ۱۴سال یاران درلیگ برتراستان ۱۴سال یاران ۳ ...آمار سایت موسسه ورزشی یاران